Lorem ipsum
Class aptent taciti sociosqu ad litora
Головна » Файли » МО вчителів » МО класних керівників

Аналіз роботи шкільного методичного об'єднання класних керівників
08.02.2016, 09:43

І. Аналіз роботи шкільного методичного об’єднання  класних керівників за 2014 ∕ 2015 навчальний рік

та пріоритетні завдання  на 2015 ∕ 2016 навчальний рік

               

Для ефективної реалізації виховного процесу в школі організовано роботу  методичного об’єднання класних керівників, на засіданнях якого розглядаються актуальні питання виховної роботи. Проведення засідань сприяє підвищенню теоретичного рівня педагогічних кадрів, розширен­ню їхнього світогляду, допома­гає отримати необхідні знання для втілення інноваційних осо­бистісно зорієнтованих вихов­них технологій, впроваджувати активні форми і види діяльності, сприяє запровадженню інтер­активних методик у виховний процес.

Методичне об’єднання класних керівників працює над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у су­часних умовах: виховати громадянина-патріота, формувати громадянську активність дітей та підлітків, які люблять свій на­род, Україну, готові самовідда­но захищати і розбудовувати її як суверенну, незалежну, де­мократичну, правову і соціальну державу, виробити імунітет до негативного впливу соціально­го середовища.   

В основу навчально-виховного процесу школи покладена виховна проблема   «Робота класного керівника у формуванні здоров’язбережувальної компетентності учнів шляхом упровадження інноваційних технологій». Виховна робота класних керівників планується на основі  Законів України «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Конвенції про права дитини»,  «Концепції громадянського виховання», «Національної доктрини розвитку освіти», «Декларації прав дитини», «Концепції національно-патріотичного виховання»,  наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243, яким затверджено «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України». Вся робота класного керівника спрямована на формування загальнокультурних і національних цінностей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва, самої себе. 

Методичну роботу з педагогами-вихователями сконцентровано на вирішенні  питань: вивчення історії рідного краю, ознайомлення учнів з культурною спадщиною українського народу, з народними традиціями формування в учнів кращих якостей національного характеру, виховання громадянина України; використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі.  ЇЇ побудо­вано на основі системного під­ходу та принципів неперервної освіти педагогічних працівників, на діагностичній основі, глибо­кому вивченні та аналізі резуль­тативності виховного процесу і рівня вихованості учнів, рівня професійної підготовки педагогів-вихователів.

Планування методичної ро­боти здійснюється на діагнос­тичній основі, мета якої – ви­явлення недоліків у практичній діяльності кожного педагога та в розкритті основних шляхів їх подолання й запобігання їм. Під час діагностики вра­ховуються  виступи вчителів на педагогічних радах і засіданнях творчих об'єднань,  батьківських зборах. Це допомагає виявити рівень тео­ретичних знань класних керів­ників, уміння застосовувати їх у різних ситуаціях, здатність об­стоювати, аргументувати свою точку зору. Водночас учителі постійно працюють над підви­щенням рівня психологічної го­товності до педагогічної взає­модії з учнями. Саме тому здій­снюється система заходів, яка сприяє становленню вчителя як суб'єкта педагогічної взаємодії в умовах особистісно зорієн­тованого виховання, впровад­ження досягнень гуманістичної педагогіки і психології в практи­ку роботи сучасних навчальних закладів.

Головні зусилля зосередже­но на наданні реальної, дієвої допомоги педагогам у підви­щенні їхньої професійної май­стерності, створенні творчої атмосфери, морально-психо­логічного клімату, які сприяють пошуку кращих технологій пе­дагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, оптимізації виховного процесу. Під час діагностики класних керівників виявлено:

    Протягом минулого навчального року проведено п’ять засідань методоб’єднання класних керівників за темами: «Удосконалення виховної системи школи», «Організація роботи з батьками на основі діагностики сімейного виховання», «Дитяче самоврядування як засіб підготовки дітей до життя в умовах демократії», «Превентивне виховання учнів». Класні керівники підвищили свої фахові компетентності шляхом самоосвіти і завдяки опрацюванню   нормативно-правових документів, методичних рекомендацій. На засіданнях методичного об’єднання  обговорено  напрямки  правового виховання, систему роботи з попередження правопорушень, вивчення особистості важковиховуваних школярів, напрямки національно-патріотичного виховання в сучасній школі,  громадянське виховання підлітків. Особливу  увагу заслуговує  активне впровадження в практику роботи інноваційних педагогічних технологій. Інноваційні технології стимулюють та активізують діяльність учнів (метод проектів, дослідницька робота, метод рольової гри, використання електронних презентацій). Головне – це діяльність, спрямована на розвиток творчих здібностей учнів, виховання патріотичних та інтернаціональних почуттів, формування вмінь і навичок толерантного спілкування, стимулювання пізнавального інтересу до мови, історії, літератури, культури. В інноваційній діяльності школи активно застосовуються сучасні форми і методи роботи класних керівників: презентації усних журналів, ігри-змагання, ситуаційно-рольові ігри і ін.

Класними керівниками проведено анкетування з учнями на визначення рівня вихованості. Кожен учень класу оцінював прояв основних показників вихованості: допитливість, працьовитість, дбайливе ставлення до школи, до природи, ставлення до самого себе, ерудиція, естетичні смаки. Середній бал є умовним визначенням рівня вихованості. Якщо середній бал дорівнює: 5 – 4,5 – це високий рівень вихованості;  4,4 – 4,0 – хороший рівень;  3,9 – 2,9 – середній рівень; 2,8 – 2,0низький рівень.

Відповідно до анкетування складено узагальнені таблиці і наявні підсумкові накази по школі.

Протягом навчального року проведено та обговорені відкриті форми виховної діяльності: свята  «Школо початкова, прощавай!»  (Голуб М.І., Зелінська Г.Г., - 4 клас), «Прощання з букварем» (Шепеть Г.П., Кулай Г.А., - ., 1 клас), класна година  «Любов сердець своїх маленьких дамо тобі, кохана ненько» (Назарчук Г.Б., 2 клас), усний журнал у 2 класі «Віночок народних символів» (Будник О.Я..), година спілкування у 8 класі «І рушник вишиваний дала…» (Тендлер О.І.),  година спілкування «Хочу і можу бути здоровим» 1С (Волошина Т.М.).Заслуговують високої оцінки проведені заходи і в інших класах. 

Велика увага приділялася молодим класним керівникам: Ришко О.П., Бортник Л.В., Волошиній Т.М. Їм надавалася допомога щодо організації планування виховної роботи з класом, про вибір форм і методів роботи з учнівським колективом, організація самоврядування в класі, практичні поради психолога.

 Психологічний супровід виховного процесу здійснювала практичний психолог Крижанська Н.С. Вона надавала класним керівникам рекомендації щодо покращення психологічного клімату у класі, ознайомила з виховним  впливом на  прояв  агресивності у дітей.  Значну увагу було надано роботі вчителів з психологічного тестування учнів. Під керівництвом психолога  проведено дослідження психологічної характеристики колективів 1-х, 5-х класів щодо адаптації у новому колективі; профорієнтаційних перспектив в 9- 11-х класах.

На засіданнях методичного об’єднання вивчався  педагогічний досвід класних керівників школи: Ляш В.С.«Психолого-педагогічні особливості формування ціннісних ставлень підлітків старшого шкільного віку» та Красненко О.П. «Психолого-педагогічні особливості формування ціннісних ставлень підлітків старшого шкільного віку».

Високий рівень виховної роботи з учнями показали класні керівники: Ляш В.С, Красненко О.П., Мелещук Т.В., Бокій Н.В., Вознюк Т.П., . Вони творчо підходили до організації і проведення різноманітних виховних заходів, активно використовували сучасні форми організації виховної діяльності з учнями, постійно співпрацювали з шкільним психологом.

 Однією  з  основних  проблем  у  виховній  роботі  з  учнями  є  налагодження  індивідуального  підходу  до  кожної  особистості,  розвиток  творчого  потенціалу  дитини  та  профілактична  робота,  спрямована    на  правовий  аспект  у  вихованні  учнів,  схильних  до  правопорушень.  Адже  кожна  дитина – це  особистість.  А  кожна  особистість  потребує  творчого  підходу,  великого  терпіння  і  любові  з  боку  вчителя.  Тільки  при  такому  підході  до  справи  є  шанс  розкрити   і  розвинути  усі  кращі  сторони  чутливої  дитячої  душі,  творчого  потенціалу  дитини.

Класними керівниками та практичним психологом у школі систематично проводилась профілактична робота з питань попередження негативних явищ в учнівському середовищі. Подолання злочинності серед неповнолітніх є одним з найважливіших завдань педагогічного колективу школи щодо формування здатності протидіяти проявам аморальності, антигромадської діяльності, правопорушень. Для попередження негативних проявів серед неповнолітніх у школі створено внутрішньошкільний облік учнів, які вчинили злочини та правопорушення, а також потребують посиленого контролю. Порівняно з попередніми роками кількість учнів, що перебувають на внутрішньошкільному обліку збільшилась. На даний час  на обліку  знаходиться 7 неповнолітніх.  Ведеться їх соціально-педагогічний супровід, частина учнів залучена до роботи в шкільних гуртках. Завдяки цілеспрямованій роботі класних керівників та практичного психолога знижується кількість учнів, які перебувають на обліку у зв'язку з порушенням дисципліни.

У 2015/2016 навчальному році робота всіх вчителів повинна бути направлена на попередження правопорушень та злочинів серед неповнолітніх, слід посилити превентивну роботу з неповнолітніми та їх батьками.

Виходячи з вище сказаного, роботу методичного об’єднання класних керівників за минулий навчальний рік вважати не належному рівні. У наступному навчальному році особливу увагу всім педагогічним працівникам слід звернути на стратегічну мету виховання – це формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал, учня-патріота.

Робота  методичного  об’єднання  класних  керівників  буде спрямована  на  формування  умінь  вчителів   плідно  працювати  з  учнями,   враховуючи  інтереси  й  запити   самих  школярів,  індивідуальний  підхід  у організації виховної  роботи,  охоплюватиме  питання  планування,  організації  та  аналізу  ефективності організації виховного  процесу,  різноманітних  засобів  навчання.

     

Категорія: МО класних керівників | Додав: Галочка
Переглядів: 6936 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 2.0/1
Всього коментарів: 0
avatar